ZOP, TestDaF и DSH

Съществуват няколко сертификата за удостоверяване на владеенето на немски език. Единственият, обаче, който обхваща всички нива на Европейската езикова рамка е изпитът на Гьоте институт - Goethe-Zertifikat. ZentraleOberstufenprüfung (ZOP) удостоверява познания по немски език на ниво С2 и освобождава от езиков изпит в немските университети. TestDaF и DSH са изпити по немски език за нива В2 – С2 и служат за кандидатстване в университети или за започване на работа в Германия.


 

Goethe-Zertifikat

Goethe-Zertifikat A1

 • 09:15 - 09:35 слушане (20 мин.)
 • 09:35 - 09:55 четене (25 мин.)
 • 09:55 - 10:15 писане (20 мин.)
 • устен изпит
 • задаване и отговаряне на елементарни въпроси;
 • писане на прости изрази и изречения за себе си и за другите;
 • разбиране на разговори и текстове, отнасящи се до познати теми;

Goethe-Zertifikat A2

 • 09:15 - 09:35 слушане (20 мин.)
 • 09:35 - 09:55 четене (25 мин.)
 • 09:55 - 10:15 писане (20 мин.)
 • устен изпит
 • разбиране и използване на фрази и често използвани изрази в ситуации от ежедневието
 • успешно общуване в елементарни, обичайни за ежедневието ситуации, в които се обменя информация по познати и често обсъждани теми
 • предоставяне на информация за произход, работа, образование, правене на описания на външен вид, семейни отношения

Goethe-Zertifikat B1

 • 09:00 - 09:15 удостоверяване на самоличността и организационни указания (15 мин.)
 • 09:15 - 10:20 четене (65 мин.)
 • 10:20 - 10:35 почивка (15 мин.)
 • 10:35 - 11:15 слушане (40 мин.)
 • 11:15 - 11:30 почивка (15 мин.)
 • 11:30 - 12:30 писане (60 мин.)

 

 • Часове за подготовка на устен изпит: от 13:00 ч.
 • можете да разбирате същественото, когато се използва ясен книжовен език и когато става дума за познати теми като работата, училището, свободното време и др.
 • справяне с повечето ситуации, които биха могли да възникнат при пътуване в районите, където се говори немски език;
 • изказване по познати теми и въпроси, свързани с личните интереси;
 • защитаване на лични планове и възгледи;

 

Goethe-Zertifikat B2

 • 09:00 - 09:15 удостоверяване на самоличността и организационни указания (15 мин.)
 • 09:15 - 10:35 четене (80 мин.)
 • 10:35 - 11:00 почивка (25 мин.)
 • 11:00 - 11:30 слушане (30 мин.)
 • 11:30 - 11:55 почивка (25 мин.)
 • 11:55 - 13:15 писане (80 мин.)

 

 • Часове за подготовка на устен изпит: от 13:30 ч.
 • разбиране на основните идеи в сложен текст по конкретни и абстрактни теми;
 • водене на нормален разговор с носители на езика;
 • ясно и подробно изказване по широк кръг от теми, изказване и защитаване на гледна точка по актуални въпроси;

Goethe-Zertifikat C1

 • 09:00 - 09:15 удостоверяване на самоличността и организационни указания (15 мин.)
 • 09:15 - 10:25 четене (70 мин.)
 • 10:25 - 10:45 почивка (20 мин.)
 • 10:45 - 11:25 слушане (40 мин.)
 • 11:25 - 11:45 почивка (20 мин.)
 • 11:45 - 13:05 писане (80 мин.)

 

 • Часове за подготовка на устен изпит: от 13:30 ч.
 • разбиране на широк спектър от дълги и сложни текстове;
 • гладко и свободно изразяване без видимо затруднение в подбора на думите;
 • подробно и структурирано изразяване по сложни теми;

 

Goethe-Zertifikat C2

 • 09:00 - 09:15 удостоверяване на самоличността и организационни указания (15 мин.)
 • 09:15 - 10:35 четене (80 мин.)
 • 10:35 - 10:50 почивка (15 мин.)
 • 10:50 - 11:25 слушане (около 35 мин.)
 • 11:25 - 11:40 почивка (15 мин.)
 • 11:40 - 13:00 писане (80 мин.)

 

 • Часове за подготовка на устен изпит: от 13:30 ч.
 • свободно разбиране на всичко, което се чете или слуша на немски език;
 • обобщаване на информация от различни писмени и устни източници;
 • непринудено и свободно изразяване с различаване на нюансите и значенията дори в сложни ситуации;
 

TestDaF

TestDaF е изпит по немски език за напреднало ниво. Той обхваща нивата от В2 до С1 от шестстепенната скала на Общата европейска езикова рамка. Той се състои от четири части: четене с разбиране, слушане с разбиране, писмено изразяване и устен изпит. Ако бъде издържан успешно, служи като езиков сертификат.

 

DSH

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang или накратко DSH е изпит, доказващ много добро владеене на немски език и знания на високо ниво – С1-С2 според Общата европейска езикова рамка. Обикновено успешното полагане на изпита е необходимо изискване за прием в университет в Германия. Всъщност за голяма част от немските висши училища преминаването през DSH е задължително условие за прием. Изпитът се провежда в съответните висши учебни заведения в Германия или оторизирани езикови и изпитни центрове по света. Състои се от 2 части – писмена и устна, като всяка от тях има конкретен брой задачи, целящи да проверят езиковите умения на всички кандидати.

Писмена част
При всяка организирана изпитна дата на DSH винаги първо се провежда писменият компонент, като той се явява и условие за допускане на устната част. Общото времетраене за писмения изпит е 3 часа и 30 минути. По време на изпита може да се ползва речник. А за максималната изпитна проверка на знанията, писмената част е разделена на 3 модула с различни типове задачи.
 • Hörverstehen /слушане с разбиране и обработка на текст/ - общата продължителност на този модул е 60 минути.
 • Leseverstehen /четене с разбиране, обработка на текст и граматични структури/ - този модул се състои от 2 части, като общото им времетраене е 90 минути; в първата част всеки кандидат трябва да покаже, че напълно разбира писмения текст, може да отговаря на конкретни въпроси към текста, може да го обясни, резюмира и дори да анализира казаното в него (обикновено текстът е с обем около 600 думи, а сюжетът му може да бъде свързан със следването, научно ориентиран или популярен); втората част на този модул изисква кандидатите да докажат, че владеят съответните граматични структури на академичния научен език, използван в текста; поради това основният тип задачи тук е кандидатите да преформулират изречения, без да се променят първоначалните им значения;
 • Textproduktion /създаване на текст/ - за този модул в писмената част на изпита кандидатите имат на разположение 60 минути;
 
 

Устна част
Устният изпит DSH продължава максимум 20 минути, като разпределянето на времето зависи от изпитващия. Този изпитен компонент протича под формата на разговор с преподавател от избраната от кандидата специалност. Може да се използва и конкретен текст (често това са кратки статии от вестник). Обикновено устната част протича в рамките на:
 • лично представяне на кандидата пред изпитващия и даване на малко лична информация - времетраене около 3 минути;
 • взаимосвързана тематична презентация от кандидата - около 5 минути;
 • осъществяване на дискусия и обсъждане върху дадена тема - времетраене около 8 минути;
 • заключителен разговор - времетраене около 4 минути.
 
За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа (виж графика) и са на цена 250 лв.

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 14 лв. на учебен час за един човек, а при двама курсисти цената е съответно 12 лв. на учебен час на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2, Астрономически час (60 минути)

Цената е 20 лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 24 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 15 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 18 лв. за нива С1 - С2. 


За допълнителна информация по формата на изпитите и записване, можете да се обадите на телефон 0898 71 44 56, да ни пишете по имейла или се свържете с нас през страницата ни във Фейсбук.