ZOP, TestDaF и DSH

DSH

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang или накратко DSH е изпит, доказващ много добро владеене на немски език и знания на високо ниво – С1-С2 според Общата европейска езикова рамка. Обикновено успешното полагане на изпита е необходимо изискване за прием в университет в Германия. Всъщност за голяма част от немските висши училища преминаването през DSH е задължително условие за прием. Изпитът се провежда в съответните висши учебни заведения в Германия или оторизирани езикови и изпитни центрове по света. Състои се от 2 части – писмена и устна, като всяка от тях има конкретен брой задачи, целящи да проверят езиковите умения на всички кандидати.

Писмена част
При всяка организирана изпитна дата на DSH винаги първо се провежда писменият компонент, като той се явява и условие за допускане на устната част. Общото времетраене за писмения изпит е 3 часа и 30 минути. По време на изпита може да се ползва речник. А за максималната изпитна проверка на знанията, писмената част е разделена на 3 модула с различни типове задачи.
  • Hörverstehen /слушане с разбиране и обработка на текст/ - общата продължителност на този модул е 60 минути.
  • Leseverstehen /четене с разбиране, обработка на текст и граматични структури/ - този модул се състои от 2 части, като общото им времетраене е 90 минути; в първата част всеки кандидат трябва да покаже, че напълно разбира писмения текст, може да отговаря на конкретни въпроси към текста, може да го обясни, резюмира и дори да анализира казаното в него (обикновено текстът е с обем около 600 думи, а сюжетът му може да бъде свързан със следването, научно ориентиран или популярен); втората част на този модул изисква кандидатите да докажат, че владеят съответните граматични структури на академичния научен език, използван в текста; поради това основният тип задачи тук е кандидатите да преформулират изречения, без да се променят първоначалните им значения;
  • Textproduktion /създаване на текст/ - за този модул в писмената част на изпита кандидатите имат на разположение 60 минути;
 
 

Устна част
Устният изпит DSH продължава максимум 20 минути, като разпределянето на времето зависи от изпитващия. Този изпитен компонент протича под формата на разговор с преподавател от избраната от кандидата специалност. Може да се използва и конкретен текст (често това са кратки статии от вестник). Обикновено устната част протича в рамките на:
  • лично представяне на кандидата пред изпитващия и даване на малко лична информация - времетраене около 3 минути;
  • взаимосвързана тематична презентация от кандидата - около 5 минути;
  • осъществяване на дискусия и обсъждане върху дадена тема - времетраене около 8 минути;
  • заключителен разговор - времетраене около 4 минути.
 
За всички сертификати предлагаме както курсове, така и индивидуално обучение. Курсовете са с продължителност 50 учебни часа (виж графика) и са на цена 250 лв.

Предлагаме два варианта на индивидуално обучение и цени според продължителността на часа:

1. Учебен час (40 минути)

Цената е 14 лв. на учебен час за един човек, а при двама курсисти цената е съответно 12 лв. на учебен час на човек. При посещение се взимат минимум два учебни часа.

2, Астрономически час (60 минути)

Цената е 20 лв. на астрономически час за нива А1 - В2 и 24 лв. за нива С1 - С2. При двама курсисти цената е съответно 15 лв. на учебен час за нива А1 - В2 и 18 лв. за нива С1 - С2. 


За допълнителна информация по формата на изпитите и записване, можете да се обадите на телефон 0898 71 44 56, да ни пишете по имейла или се свържете с нас през страницата ни във Фейсбук.