CAPLE

CELPE Bras

Сертификатът CELPE Bras е единственият сертификат за владеене на португалски език, признат официално от Министерството на образованието в Бразилия. Изпитът е еднакъв за всички кандидати. Ако е издържан успешно, кандидатите се разпределят в четири нива според получените точки: В1, В2, С1 и С2. Изпитът включва елементите слушане с разбиране, четене с разбиране, устно и писмено изпитване. Съставен е от две части:
  • писмена част – съставена е от две задачи – слушане с разбиране и създаване на писмен текст и две задачи за четене с разбиране и създаване на писмен текст. Продължава 3 часа.
  • устна част – разговор въз основа на дейности и интереси, споменати от кандидата във формуляра за записване и разговор върху теми от ежедневието и наболели обществени теми.
За да получи сертификата, кандидатът трябва да издържи и двете части на изпита.